ELECT THB
Knowledge base
Visaptveroša informācijas bāze par cilvēku tirdzniecību.
Projekta "Stiprināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība un pilnveidotas apmācības par cilvēku tirdzniecību" (ELECT THB) (Iekšējās drošības fonds – Policija Nr. 101021497) mērķis ir uzlabot cilvēku tirdzniecības seksuālās un darbaspēka ekspluatācijas nolūkos atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī stiprināt sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, lai to apkarotu.

Lai slēptu nelikumīgās darbības un legalizētu nelikumīgās finanšu plūsmas un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, noziedznieki izmanto dažādas sarežģītas shēmas, piemēram, apakšlīgumu slēgšana, darba ņēmēju nosūtīšanu u.tml. Tādā veidā cilvēku tirdzniecība un finanšu noziegumi ir cieši saistīti. Tāpēc projekts vēršas arī pret cilvēku tirdzniecības finanšu organizācijas modeļiem, kas palīdzēs cīņā pret šādu noziedzīgo shēmu dalībniekiem dažādos līmeņos.
ELECT THB Project Introduction
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finanšu programmas "Iekšējās drošības fonds - Policija"

Publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli, par ko atbildību uzņemas tikai viņš/viņa. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Modus operandi
Darbaspēka tirdzniecība
Tirgotāji un ekspluatatori izmanto dažādas shēmas un uzņēmējdarbības struktūras,lai slēptu savas nelikumīgās darbības un izvairītos no nodokļu un sociālo iemaksu maksāšanas, tādējādi maksimāli palielinot savu peļņu.

Tostarp atrodamas tādas shēmas kā:

 • Ļaunprātīga vervēšana darbā ir viens no galvenajiem darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības riska faktoriem: pārmērīgas vai izdomātas maksas iekasēšana par darba nodrošināšanu, par ceļošanas dokumentiem un "pakalpojumu izmaksām" utt. Tā rezultātā darba ņēmējs var kļūt par parādnieku un kļūt neaizsargātāks pret turpmāku ekspluatāciju.
 • Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas shēmas un "pastkastītes" uzņēmumu izmantošana: šādu pasākumu izmantošana, lai, piemēram, slēptu tādu trešo valstu migrantu nodarbināšanu, kuriem nav tiesību strādāt, nodarbinot viņus ar apakšuzņēmuma līgumu ķēdes starpniecību, kas ved uz citu valsti.
 • Piespiedu vai fiktīva pašnodarbinātība: situācija, kad darba apstākļi atgādina darba attiecības, bet darba ņēmējs ir pašnodarbinātais "uz papīra" un ir atbildīgs par riskiem un pienākumiem, kas saistīti ar pašnodarbinātību, savukārt darba devējam ir iespēja samazināt izmaksas.
 • Krāpnieciskas darba ņēmēju norīkošanas shēmas: elastīga darbaspēka iegūšana un nepietiekams atalgojums atbilstoši zemākajam atalgojuma līmenim nosūtītājvalstī.

Cilvēku tirdzniecība seksuālās ekspluatācijas nolūkā
Cilvēku tirdzniecība seksuālās ekspluatācijas nolūkā var ietvert personas piespiešanu iesaistīties prostitūcijā, seksa industrijā vai pakļaut citām seksuālās vardarbības formām.


Galvenās iezīmes:

 • Potenciālo upuru vervēšana galvenokārt notiek tiešsaistē. Personas, kas piekrīt pārdot seksu, bieži tiek vervētas, izmantojot viltus solījumus: pēc ierašanās svešā valstī bez naudas vai vietējiem sakariem viņas tiek piespiestas piekrist nosacījumiem, kas ir daudz sliktāki, nekā iepriekš norunāts.
 • Cilvēku tirgotāji bieži izmanto psiholoģisko piespiešanu un traumā radītu pieķeršanos, lai kontrolētu savus upurus sarežģītos veidos, kurus var būt grūti atklāt, piemēram, izmantojot izolāciju, draudus un pazemošanu apvienojumā ar gadījuma rakstura laipnību pret upuri.
 • Cilvēku tirdzniecības upuri var tikt izmantoti dažādos veidos: piemēram, seksuālās ekspluatācijas upuri var tikt piespiesti parakstīt dokumentus, lai dibinātu krāpnieciskus uzņēmumus vai ņemtu aizdevumus vai kredītkartes, vai pieprasītu pabalstus, kurus pēc tam noziedznieki izmanto, lai finansētu savas noziedzīgās darbības.
  Modus operandi: Human Trafficking for Labour Exploitation by Anniina Jokinen, HEUNI
  Modus operandi: Human Trafficking for Sexual Exploitation by Anniina Jokinen, HEUNI
  Cilvēku tirdzniecība. Centra MARTA speciāliste par cilvēku tirdzniecību, tās formām, un cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu.
  Cilvēku tirdzniecība - vervēšana. Centra MARTA speciāliste informē par cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanas metodēm un ieteikumiem, ko darīt, lai sevi pasargātu.
  Cilvēku tirdzniecība - personas ievainojamības stāvoklis. Centra MARTA speciāliste par personas ievainojamības stāvoklis. Vai ikviens var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri?
  Cilvēku tirdzniecība, tās radītās sekas. Centrs MARTA speciāliste sniedz ieskatu par cilvēku tirdzniecības radītajām sekām pēc piedzīvotas ekspluatācijas.

  Citi semināru materiāli satur sensitīvu informāciju un nav publiski pieejami.
  Vairāk informācijas